Feb 23, 2024

JA21 stelt schriftelijke vragen over Holwerd aan Zee

Samen met het CDA, BBB en VVD heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over Holwerd aan Zee. Hieronder zijn de vragen te lezen.

Tijdens de behandeling van het punt vervolg Holwerd aan Zee tijdens de PS van 22-02- 2023 is het amendement “fierder mei Holwerd oan See” ingediend door een grote meerderheid van de Staten. In dit amendement wordt gevraagd om een verdere uitwerking van een aantal zaken, onder andere op het gebied van eigendom, beheer en financiën.

Op 18 oktober 2023 hebben de fracties van JA21 en VVD schriftelijke vragen gesteld over de voorgang van het dossier.

In december 2023 heeft de stuurgroep een brief gestuurd naar Provinciale Staten over de voortgang van het project en een antwoord op de verschillende vragen uit het amendement. Dit roept de volgende vragen op:

 

  1. Kunt u vanuit het perspectief van de provincie een beknopte update geven van de huidige stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het amendement en het project als geheel?

  2. Waar ziet het college op dit moment nog de grootste korte- en lange termijn risico’s en kwetsbaarheden in de realisatie van Holwerd oan See?

  3. Hoe kijkt het college in brede zin naar de eigen rol en verantwoordelijkheden in de huidige en toekomstige governance structuur van Holwerd oan See?