Motie JA21 over sluitende administratie aangenomen

Goed nieuws voor grondgebruikers in Fryslân! Onze motie (samen met CDA, VVD, CU en BBB) die vraagt om een digitaal schadedossier voor ganzen en andere schadeveroorzakende diersoorten op te stellen, is door een ruime meerderheid van de Provinciale Staten aangenomen. Dit biedt grondeigenaren veel voordelen bij schadepreventie en de afwikkeling daarvan.

De motie luidt als volgt:

 

De Staten, in vergadering bijeen op 20 Maart 2024

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat;

 

 • het voorliggend voorstel ‘Gans in Balans’ weliswaar inzet op verbetering van de registratie en monitoring van de schade door ganzen, maar ook andere soorten schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan predatoren en weidevogelbeheer;
 • de grondgebruiker met het bijhouden van een schadedossier aantoonbaar maakt dat er sprake is van dreigende schade;
 • het registratiesysteem van BIJ12 (betalen) los is komen te staan van het registratiesysteem dat aan grondgebruikers ter beschikking is gesteld (voorkomen- bestrijden) en daarmee de keten voorkomen-bestrijden-betalen is verbroken;
 • ook de inzet van preventieve maatregelen en van niet-dodelijke verjaagacties daardoor onderbelicht blijft;
 • veel schade daardoor niet wordt gemeld;
 • faunabeheerplannen daardoor onvoldoende juridisch kunnen worden onderbouwd

Overwegende dat;

 • de FBE adviseert te komen tot een (digitaal) schadedossier om als basis te dienen voor toekomstige vrijstellingen voor ondersteunend afschot – aanvullend op ontheffingen;
 • daarvoor al een gratis app beschikbaar is;
 • de FBE adviseert om de registratie voor alle schadeveroorzakende soorten op dezelfde wijze te laten uitvoeren (door de grondgebruiker);
 • een sluitend (digitaal) schadedossier voor de grondgebruiker veel voordelen biedt bij het voorkomen van schade alsmede voor de afwikkeling daarvan.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

 

 • te komen tot de implementatie van een jaarrond digitaal schadedossier, toegespitst op ganzen en andere schadeveroorzakende diersoorten;
 • als incentive voor het gebruik van een digitaal jaarrond schadedossier die schade die daaruit blijkt en gemeld wordt, prioritair af te wikkelen en de concrete uitwerking van dit initiatief voor het eind van 2024 aan PS voor te leggen.

 

JA21, Maarten Goudzwaard

CDA, Attje Meekma

VVD, Gerda Bos

ChristenUnie, Petra Ellens

BBB, Jan Porsius