JA21 stelt schriftelijke vragen over NDA's

Jan 18, 2024

De fractie van JA21 Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Fryslân over NDA’s. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant mochten boerenorganisaties en omwonenden niet meepraten tijdens het opstellen van NDA’s (Natuurdoelanalyses) en maatregelpakketten binnen en buiten Natura 2000-gebieden. Natuur- en milieuorganisaties mochten hierbij wél aanschuiven.

De NDA’s en maatregelpakketten kunnen grote en vergaande gevolgen hebben in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Het is dan ook bizar dat boerenorganisaties en omwonenden niet betrokken zijn geweest bij de opstelling van de plannen. JA21 Fryslân wil weten of boerenorganisaties en omwonenden in Fryslân wél mogen meepraten.

 Samen met BBB Fryslân heeft JA21 de volgende vragen aan het College gesteld:

1. Zijn in Fryslân wel boerenorganisaties betrokken (geweest) bij het opstellen van de NDA’s respectievelijk maatregelpaketten? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welke?

2. Welke instanties zijn er in Fryslân betrokken geweest bij het opstellen van de NDA’s en maatregelpakketten? En waarom deze?

3. Zijn omwonenden ook betrokken bij de totstandkoming van de NDA’s/maatregelpakketten? Zo nee, waarom niet?

4. Hebben de betrokken natuur- en milieuorganisaties ook voorstellen respectievelijk adviezen voorgelegd voor natuurdoelen en/of maatregelpaketten buiten de Friese Natura2000 gebieden? Zo ja welke?

5. Is er binnen Fryslân ook sprake van (voorgestelde) natuur-uitbreiding (niet beperkt tot N2000) op aangrenzende landbouwgronden? Zo ja, waar?

6. Is er bij de totstandkoming van de NDA’s een nulmeting gemaakt? Zo ja, welke datum is deze en kan die met PS worden gedeeld? Zo nee, waarom niet en wat wordt er dan bedoelt met “behoud van kwaliteit”?

7. De ecologische autoriteit vraagt om concretisering van de NDA’s. Is daar al mee begonnen? Zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden en welke partijen worden daar bij betrokken? Zo ja, hoe vindt dit plaats en welke partijen zijn daarbij betrokken?

8. Wetenschappers van de UVA hebben geconstateerd dat het onmogelijk is om op meer dan 500 meter van de bronnog aan te tonen waar uitstoot vandaan komt. Hoe denkt het college in dit verband om te gaan met de opmerking van de Ecologische Autoriteit dat de echte problemen buiten de grenzen van de N2000 gebieden liggen?

9. In hoeverre worden meervoudige functies van een gebied zoals drinkwatervoorziening meegenomen in het behalen van de doelstellingen zodat de beschikbaarheid van drinkwater niet in gevaar komt voor de inwoners van Fryslân?

10. Het blijkt dat ganzen een grote negatieve invloed hebben op verschillende habitat typen in natura 2000 gebieden. Welke maatregelen worden genomen om het aantal ganzen te verminderen?

11. Nu het Aerius systeem volop ter discussie staat, worden er toch nog cijfers m.b.t. de KDW’s van gebruikt. In hoeverre zijn deze nog relevant en kan er beleid op worden gebasseerd?