Natuur, Landbouw en Platteland

JA21 hecht waarde aan behoud van het Friese landschap. De karakteristieke natuurgebieden en het open karakter willen we zoveel mogelijk behouden en is altijd onderdeel van afwegingen wanneer er ontwikkelingen zijn in het buitengebied.

JA21 Fryslân wil

  • Geen uitbreiding van Natura 2000-gebieden
  • Inzetten op het behoud van voorzieningen in dorpen
  • De Mienskip zoveel mogelijk faciliteren en betrekken
  • Het open karakter van het Friese landschap beschermen
  • Bedreigde weidevogels en broedplekken beschermen
  • Meer mogelijkheden voor fauna beherende partijen bij het duurzaam beheren van problematische populaties, zoals marters, vossen en ganzen
  • Geen ruimte voor de wolf in Fryslân, actieve bestrijding van de wolf indien nodig
  • Niet op voorhand een generieke verhoging van het waterpeil binnen het Friese veenweidegebied als oplossing voor bodemdaling, maar maatwerk voor de agrarische sector én bewoners
  • Middels financiële voorzieningen met ‘zachte’ voorwaarden mensen faciliteren bij het herstel van funderingsschade
  • Een centrale rol voor boeren bij landschapsbeheer